วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

กำแพงเมืองสงขลา

กำแพงเมืองสงขลา
จัดทำโดย
น.ส. ฐิติรัตน์ คงแก้ว เลขที่ 17
น.ส. ณัฎฐธิดา ยีหวังเจริญ เลขที่ 18
น.ส. ปาริดา สองเมือง เลขที่ 19
น.ส. กชกร ปานซ้าย เลขที่ 37
น.ส. จุฑาทิพย์ แก้วเหมือน เลขที่ 38
เสนอ
อาจารย์ การุณ สุวรรณรักษา
 กำแพงเมืองสงขลา

ที่ตั้ง

กำแพงด้านทิศเหนืออยู่ริมตามแนวถนนจะนะจดกำแพงด้านตะวันตกตรงถนนนครใน และจดกำแพงด้านตะวันออกตรงถนนปละท่า ด้านทิศตะวันออกอยู่ริมตามแนวถนนรามวิถีจดกำแพงด้าน ทิศใต้ที่ถนนกำแพงเพชร (วัดหัวป้อม) ด้านทิศใต้ตามแนวถนนกำแพงเพชรจดกำแพงด้านตะวันตก ที่ถนนนครนอก และกำแพงด้านตะวันตกเลียบถนนนครใน แล้วเลาะแนวถนนนครในไปจดกำแพง ด้านทิศเหนือ

กำแพงเมืองสงขลา

ประวัติความเป็นมา

กำแพงเมืองสงขลาเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2379 ในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ทางกรุงเทพฯได้มีท้องตราลงมาให้ก่อกำแพงและป้อม โดยพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้ 200 ชั่ง ก่อกำแพงไม่ทันแล้วเสร็จ หัวเมืองมลายูเป็นกบฏ (พ.ศ.2381) ยกทัพมาเผาเมืองจะนะแล้วเลยเข้าตีเมืองสงขลา พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) รักษาเมืองไว้จนทัพหลวงจากรุงเทพฯยกลงมาช่วยตีทัพกบฏมลายูแตกกลับไป แล้วช่วยก่อกำแพงเมืองสงขลาจนสำเร็จเมื่อ พ.ศ.2385
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
กำแพงเมืองสงขลาก่อด้วยหินสอปูน มีเชิงเทินใบเสมาเป็นรูปป้อม มีป้อม 8 ป้อม แต่ละป้อมมีปืนใหญ่กระสุน 4 นิ้ว ป้อมละ 3-4 กระบอก ประตูเมืองเป็นซุ้มใหญ่ 10 ประตู กับมีประตูเล็กอีก10ประตูโดยรอบ บัดนี้ยังคงเหลือแต่กำแพงด้านถนนจะนะ ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง ชาติสงขลา (เรือนจำเก่า) กับที่ถนนนครในเท่านั้น

 กำแพงเมืองสงขลา


กำแพงเมืองสงขลา
1.กำหนดหัวขัอเรื่องที่จะศึกษา: ศึกษาเกี่ยวกับกำแพงเมืองสงขลาว่าได้สร้างขึ้นเมื่อใด มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสงขลาอย่างไรบ้าง

2.ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล: กำแพงเมืองสงขลาสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2373ในสมัยพระยาวิเชียรคีรี(เถี้ยนเส้ง) มีที่ตั้งอยู่ริมตามแนวถนนจะนะจรดกำแพงด้านตะวันตกอยู่ตรงถนนนครในส่วนด้านตะวันอออกอยู่ตรงถนนปละท่าจรดแนวถนนรามวิถีและทิศใต้อยู่ตรงถนนกำแพงเพรช

3.การตรวจสอบและการประมวลหลักฐาน:

3.1 การตรวจสอบ
-มีอายุประมาณ 174ปีมาแล้ว
-ผู้ก่อสร้าง พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง)
-จุดมุ่งหมายในการสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้พวกกบฎมลายูมาตีเมืองสงขลา

3.2 การประเมิณคุณค่าทางหลักฐาน: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพราะว่ากำแพงเมืองหรือป้อมสงขลานี้มีอยู่ในประวัติศาสตร์เมืองต่างๆของประเทศไทยจริงและมีหลักฐานให้เห็นชัดเจนคือตัวกำแพงที่มีสภาพดีและรู้ทันที่ว่ากำแพงเมืองหลังนี้มีอายุเก่าแก่เพราะทำด้วยอิฐที่มีอยูแต่สมัยก่อนซึ่งในปัจจุบบันนี้อิฐชนิดนี้ไม่ให้เห็นแล้ว

4.การตีความหลักฐาน: เพื่อให้วัยรุ่นยุคหลังๆมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งที่พวกกบฎมลายูมาตีเมืองสงขลานั้นทำไม่สำเร็จและยังจะต้องแพ้พ่ายกลับไปอีกเป็นเพราะเมืองสงขลามีกำแพงเมืองป้องกันเอาไว้และให้ประชาชนทุกคนรู้ไว้ว่าถ้าไม่มีกำแพงเมืองป้องกันไว้ก็คงจะไม่มีสงขลาในปัจจุบันนี้

5.การเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูล:กำแพงเมื่องสงขลาสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2379ในสมัย พระยาวิเชียรคีรี(เถี้ยนเส้ง) มีที่ตั้งอยู่ริมตามแนวถนนจะนะจรดกำแพงด้านตะวันตกอยู่ตรงถนนนครในส่วนด้านตะวันอออกอยู่ตรงถนนปละท่าจรดแนวถนนรามวิถีและทิศใต้อยู่ตรงถนนกำแพงเพรชและสร้างด้วยหินสอปูนมีเชิงเทินใบเสมาเป็นรูปป้อมมีรูปป้อม 8ป้อมแต่ละป้อมมีปืนใหญ่กระสุน 4นิ้วป้อมละ 3-4กระบอก ประตูเมืองเป็นซุ้มใหญ่ 10ประตู แต่บัดนี้ยังเหลือแต่ตัวกำแพงด้านถนนจะนะตรงข้ามพิพะภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา(เรือนจำเก่า)กับที่ถนนนครในเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

ว/ด/ป

กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

25/มิ.ย./53

1.กำหนดหัวเรื่องและวางแผนว่าจะศึกษาเรื่องใด

เลขที่ 17,18,19,37,38

29/มิ.ย./53

2. สืบค้นข้อมูล

เลขที่ 17,18,19,37,38

3-5/ก.ค./53

3. สำรวจสถานที่จริงเก็บ

รวบรวมข้อมูล

เลขที่ 17,18,19,37,38
ผลการศึกษา
จากการศึกาในครั้งนี้ทำใหทราบถึงประวัติความเป็นมาของกำแพงเมืองสงขลาว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สร้างขึ้นเพราะมีจุดประสงค์ใดและมีบทบาทความสำคัญต่อเมืองสงขลาอย่างไร

สรุปผลจากการทำโครงงาน
1.ได้ความรู้เกี่ยวกับกำแพงเมือง
2.ได้รู้เกี่ยวกับความรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น